Tore L.jpg
Utbyttereglementet som foreslås i utkastet til ny havne- og farvannslov er bedre enn det en kunne frykte, mener styrelederen i KS Bedrift Havn, Tore Lundestad. Han oppfordrer alle medlemmene til å engasjere seg i høringen. Foto: Bernt Christoffer Aaby
Havne- og farvannsloven

Havnene trenger økonomiske muskler for å bidra til det grønne skiftet!

Havn

- Det sentrale spørsmålet er om havnelovutvalgets forslag vil stimulere til mer sjøtransport enn det den gamle loven gjør. Jeg har vanskelig for å se det. Men vi skal vurdere utvalgets forslag nøye og ha en grundig behandling i organisasjonen. Uansett er det grunn til å takke Wollert Krohn-Hansen for å ha gjort en viktig og god jobb, sier styrelederen i KS Bedrift Havn, Tore Lundestad.

Sommeren 2016 satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å utarbeide et nytt forslag til havne- og farvannslov. Formålet har vært å lage et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk som bedrer sikkerheten til sjøs, og tilrettelegger for en mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport.

1. mars la utvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, frem sitt forslag Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov.

- Vi har aldri opplevd dagens havne- og farvannslov som hemmende for å få mer gods på sjø, sier Tore Lundestad. En får ikke mer effektive og miljøvennlige havner med en ny lov, men med politiske prioriteringer og kraftig opprustning av både vei- og baneinfrastruktur til havn, fortsetter Lundestad. Det har også Riksrevisjonen poengtert denne uka.

- Artikkelen fortsetter under bildet -


Havnelovutvalget overrekker lovutkastet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen sender nå utvalgets arbeid på høring. Det er spesielt to viktige områder som blir sentralt mener Lundestad:

- Utbyttereglementet som foreslås er bedre enn det en kunne frykte. Innføring av utbytteadgang for kommunene, et mulig rentepåslag og en selskapsskatt vil redusere havnenes økonomiske handlingsrom. Havnekapitalen er viktig for utviklingen av havnene, så her må en se grundig på hva dette vil bety i praksis. Investeringer i havneinfrastruktur er kapitalkrevende. Skal havnen bidra til det grønne skiftet trenger havnen økonomiske muskler. De investeringer havnene gjør stimulerer også lokale behov og legger til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser.

«Utbyttereglementet som foreslås er bedre enn det en kunne frykte»

- Det andre er utvalgets forslag om å ta bort det kommunale ansvaret for farvannsforvaltningen og fjerningen av anløpsavgiften. Dette mener jeg er et helt urealistisk forslag. Dette blir det bare mer byråkrati og større kostnader av. Her bør også kommunene reagere, for her innskrenker en det kommunale selvstyret. Lokal sjøsikkerhet er viktig for sikker og effektiv sjøtransport langs kysten. Vi kan ikke se at Kystverket vil kunne ha tilstrekkelig med lokal kompetanse og kapasitet til å håndtere forvaltningen av farvannet. Overføringen vil med det medføre byråkratisering og lengre behandlingstider. Jeg er glad for at Wollert Krohn-Hansen har ropt varsko med sin dissens her.

«Fjerning av anløpsavgiften mener jeg er et helt urealistisk forslag»

Utvalget har vært satt sammen med tanke på å representere ulike interessegrupper og Wollert Krohn-Hansen, havnedirektør i Trondheim Havn IKS, har representert havnene.

- Jeg opplever at Wollert Krohn-Hansen har gjort en god jobb med å fremme havnenes syn i utvalget. Så har KS Bedrift Havn og Norske Havner bistått med relevant bakgrunnsinformasjon som Wollert har hatt behov for underveis, sier Lundestad.

-Nå blir det en viktig høringsrunde og jeg oppfordrer alle medlemmene til å engasjere seg i saken, avslutter styrelederen i KS Bedrift Havn, Tore Lundestad.

KS Bedrift Havn vil aktivt involvere medlemmene videre i prosessen og kommer tilbake til mer informasjon om dette.

Regjeringens pressemelding Forslag til ny havne- og farvannslov