havn01
KS Bedrift Havn kan ikke se at forslaget til ny havne- og farvannslov vil tilrettelegge for mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport og stimulere til større overføring av gods fra veg til sjø enn det dagens lov gjør. (Foto: iStock)
NOU 2018: 4 Sjøveien videre

KS Bedrift Havns høringsuttalelse til ny havne- og farvannslov

Havn

- Det er flere positive sider ved forslaget til ny havne- og farvannslov. Men KS Bedrift Havn har vanskelig for å se at forslaget vil utgjøre en forskjell for å nå hovedmålet om å få mer gods på sjø. Klikk her for å lese hele artikkelen.