Foto: iStock
Foto: iStock
Riksrevisjonen

Kystverket må ta et større ansvar for utviklingen av grønn kystfart og godsoverføring

Havn • Havn

- KS Bedrift Havn har over lengre tid vært tydelige på at sjøtransporten har fått for lite oppmerksomhet og blitt nedprioritert. Regjeringen påpeker selv, i Nasjonal transportplan 2018-2029, at målet om mer gods fra vei til sjø og bane ikke oppfylles med planen, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

KS Bedrift Havn og Norske Havner har sammen skrevet innspill til kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Riksrevisjonens rapport som undersøkte om målet om overføring av gods fra vei til sjø og bane er oppfylt skal behandles i kontroll og konstitusjonskomiteen 22. mai.

Riksrevisjonen overleverte rapporten Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane, (Dokument 3:7 (2017-2018)) 27. februar. Undersøkelse konkluderte at målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak. Les mer om Riksrevisjonens rapport.

Kystverket er en viktig fagetat for havnene

Kystverket er en viktig fagetat for havnene og har svært god kompetanse på utvikling av farleder og beredskap langs kysten. Videre har de god kompetanse på planlegging og utbygging av fiskerihavner.

Havnene opplever at kompetanse i Kystverket må bedres på områder som logistikk, godstransport og næringsutvikling. Samferdselsdepartementet har gjennomført noen tiltak for å styrke Kystverket som havnefagligetat siden Riksrevisjonen kom med sin rapport i 2014 (Dokument 3:8 (2013–2014). Men Riksrevisjonens rapport fra februar i år (Dokument 3:7 (2017-2018)) viser at det fortsatt står mye igjen.

I forbindelse med behandlingen i kontroll og konstitusjonskomiteen KS Bedrift Havn og Norske Havner stiller komiteen blant annet disse spørsmålene:

  • Hva gjøres for å sikre havnene som transportknutepunkt i det nasjonale transportsystemet?
  • Hva gjøres for å integrere transportplanleggingen og for å utnytte potensialet i de ulike transportformene?
  • Hva gjøres fra statlig hold for å bidra til at havnene kan ta sin rolle i det grønne skiftet blant annet gjennom bruk av lavutslippsteknologi, digitalisering og autonome løsninger?
  • Sitter de ulike avdelingene i Kystverket fortsatt hver for seg, eller jobbes det systematisk fra departementets side for at avdelinger og etater skal samarbeide og for helthetlige og gode løsninger?

Unik mulighet

- Kystverket har en unik mulighet til å ta en posisjon i utviklingen av grønn kystfart og godsoverføring på samme måte som de har utviklet seg til å være av de fremste på sikkerhet og miljø, fortsetter Gammelsæter.

- Det krever tydelige og gode rammer fra storting, regjering og departement, men det krever fremfor alt en fremoverlent og utviklingsorientert ledelse i Kystverket, avslutter Gammelsæter.