Per kristian foss foto riksrevisjonen.jpg
Riksrevisor Per-Kristian Foss. Foto: Riksrevisjonen
Riksrevisjonen

Målet om godsoverføring er ikke fulgt opp

Havn

- ​Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding fra Riksrevisjonen.

KS Bedrift Havn har over lengre tid vært tydelige på at sjøtransporten har fått for lite oppmerksomhet og blitt nedprioritert. Regjeringen påpeker selv, i Nasjonal transportplan 2018-2029, at målet om mer gods fra vei til sjø og bane ikke oppfylles med planen og at for å kunne oppnå målet er det behov for omfattende økonomiske virkemidler og investeringer ut over det som foreslås.

- Riksrevisjonens rapport er en varsellampe til myndighetene når det gjelder sjøtransport. Første grep må være å komme i gang med tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner, og styrke kompetansen hos og sette konkrete mål for Kystverket, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

Målet om godsoverføring er ikke fulgt opp

Riksrevisjonen har undersøkt om målet om overføring av gods fra vei til sjø og bane er oppfylt. Konklusjonen er klar målet om å overføre godstransport over lange avstander fra vei til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak.

– Veitransporten har økt i volum og styrket sin samlede konkurranseevne i pris, tid og fleksibilitet. Å få til overføring til sjø og bane krever en mer styrt og samlet strategi med oppfølging og tiltak som virker, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonens undersøkelse av perioden 2010–2015 viser at utviklingen har gått i motsatt retning av målet: Veitransport av stykkgods på strekninger over 300 km med nærhet til havn eller jernbaneterminal, har økt like mye eller mer enn transport på sjø og jernbane.

– Bevilgningene er økt, men det er likevel gjennomført få tiltak for å styrke konkurranseevnen og legge bedre til rette for gods på sjø og bane. Forholdene har tvert imot blitt stadig bedre for veitransport enn for transport til sjøs og på bane. Etter vår vurdering er det kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport, framholder Foss.

Manglende styring

Veitransport har nærmet seg sjø- og jernbanetransport i pris og er samtidig raskere og mer fleksibel. Kapasitet og transporttid med godstog er omtrent uendret siden 2007. Lav punktlighet for godstogene har vært et problem i mange år, og selv om punktligheten har økt noe fra 2007 til 2016, har utviklingen siden 2012 vært negativ. Sjøtransport koster fortsatt mindre enn veitransport, men tar lengre tid og er ikke så fleksibel – og mange vurderer det slik at lavere pris ikke veier opp nok for dette. Det har også blitt lagt bedre til rette med tilgang til arealer for tilbydere og brukere av transport langs hovedveinettet enn ved havner og jernbaneterminaler.

– Samferdselsdepartementet har ikke innhentet god nok informasjon til å kunne styre utviklingen godt nok, og verken Jernbaneverket, Kystverket eller departementet har satt konkrete resultatmål eller hatt informasjon om hvorvidt tiltak som er satt i verk for overføring av godstransport til sjø og bane, har hatt effekt, konstaterer Foss.

Riksrevisjonen påpeker videre hvilke tiltak som må til for å oppnå målet om mer gods på sjø og bane.

– Departementet bør styre og følge opp mer aktivt: sørge for å få på plass en felles strategi, vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, få gjennomført planlagte tiltak og utrede nye. Det omfatter også arealplanlegging rundt jernbaneterminaler og havner som fremmer godstransport på sjø og bane, påpeker riksrevisoren.

Pressemeldingen leser du her…

Riksrevisjonen rapport finner du her…