Helge Orten (Foto - CF Wesenberg) ii.jpg
Helge Orten (Foto: CF Wesenberg)
Transport- og kommunikasjonskomiteen

- Sjøtransporten er kinderegget

Havn

Det er ca tre måneder siden stortingsrepresentant Helge Orten (H) ble valgt som ny leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, og romsdalingen ønsker oss velkommen til sitt nye kontor på Stortinget. Les vårt intervju med ham. 

Jeg, som student på NTNU, er spent på mitt første møte på Stortinget. Vi får servert kaffe, og en åpen og pratsom politiker senker nervene mine mens han greier ut om nærskipsfarten og dens fordeler. I dette intervjuet kan du lese hva Helge Orten tenker om:

  • Nærsjøskipsfarten og dens fordeler
  • Tilskuddsordninger
  • Fiskerihavner
  • Intermodale knutepunkter
  • Teknologi- og miljøskifte i sjøtransporten.

-Det er åpenbare fordeler for sjøtransporten i transport av gods over lengre distanser, og vi ser jo at transportformene i Norge utfyller hverandre i stor grad. De er komplementære i den forstand at du har både sjø, vei og delvis bane som utfyller hverandre i den totale transportstrukturen. Men samtidig viste godsanalysen at det er et ikke ubetydelig potensiale for overføring av gods fra vei til sjø og bane, og det er noe som vi også fra vår side ønsker å stimulere til. Derfor har vi laget intensivordninger i samarbeid med KS Bedrift Havn og andre.

- I insentivordningen for mer transport på kjøl utgjør søknadene som er godkjent 2.7 millioner tonn, hvis jeg husker rett. Det synes jeg egentlig er en veldig bra start. Og så tenker jeg at dette er en ordning som må videreutvikles. 

- Og så er det slik at dette er midlertidige ordninger som gjør at på et eller annet tidspunkt så må dette også være kommersielt lønnsomt. Derfor er det viktig at vi fortsetter arbeidet med å holde avgiftsnivået nede, det gjelder både i havnen og i sjøfarten, og å sørge for at vi driver så effektivt som mulig, slik at kostnadene for sjøfarten er så lave som mulig.

Og hvordan tenker dere å holde kostnader nede?

-Vi har gjort en del gjennom å redusere avgifter, og så ser vi at det vil alltid være konkurranseflate mot bil. Men vårt standpunkt er at vi gjør det vi kan for å drive så effektivt som mulig med Kystverket og lostjenesten – med de utgiftene som er gebyr- eller avgiftsbelagte. 

-Og så tror jeg også det er en utfordring for havnene i Norge å se på muligheten på om det går an å drive enda mer kostnadseffektivt enn i dag. Havnene har mulighet til i større grad å konsentrere aktiviteten, til å samarbeide om løsninger som gjør at de får større konsentrasjoner av volum. Det tror jeg kan bidra til effektivitet og lavere kostnader.

Men insentivordningen for miljøvennlige og effektive havner ble ikke inkludert i budsjettet?

- Ikke ennå. Det ble vedtatt for vel seks måneder siden i Nasjonal transportplan (NTP), og vi har akkurat kommet til det første året i NTP. Det er klart at det tar litt tid å få lagt rammebetingelsene for ordningen. Men det er en ordning det er satt av 2 milliarder kroner til i NTP som vi har tenkt å oppfylle, og som vil være et viktig bidrag for å utvikle nettopp grønne havner.

Hva med overflyttingen av fiskerihavner?

-Jeg tror overflyttingen til fylkeskommunene blir bra når det gjelder fiskerihavner. Mye av havneaktiviteten knyttet til fiskerihavner handler om næringsutvikling og verdiskaping. Og jeg tror regionale myndigheter i like stor grad, om ikke enda bedre enn statlige myndigheter, kan være i stand til å se de gode effektene og prioritere utviklingen av fiskerihavner.

- Og så tror jeg det er viktig at ikke pengene forsvinner i overgangsfasen, men at det mellom staten og fylket blir lagt inn de nødvendige midler i overgangen til et regionalt ansvar. Fylkeskommunene må være i stand til å følge opp det ansvaret de får i forhold til vedlikehold av moloer og kaier som er bygget i statlig regi.

- Jeg tror at det er smart å flytte ansvaret nærmere der aktiviteten er. Samtidig må vi finne en god måte å videreføre den faglige kompetansen som Kystverket i dag besitter.

Så du er opptatt av at pengene ikke bare forsvinner i en næringspott?

-Jeg er ikke glad i å øremerke ting, men jeg synes det er viktig at man målretter pengene slik at de regionene som har de største behovene blir satt i stand til å løse oppgaven. Hvis fylkeskommunen skulle velge å nedprioritere fiskerihavnene, vil det være et lokalt valg, men kanskje ikke et lurt valg.

-Det er grenser for hvor langt inn på land du kan dra en båt

- Jeg tror de havnene som vil lykkes best fremover er de havnene som også tenker næringsutvikling i tilknytning til havnen, og da må vår rolle være å bidra til å få på plass den infrastrukturen som trengs for å få til dette. Ofte er det kombinasjonen av vei og havn som er utfordringen, men det kan i enkelte sammenhenger også være bane.

-Transportformene utfyller hverandre, og det er grenser hvor langt inn på land du kan dra en båt. Poenget er at lokaldistribusjonen og nærtransporten ofte må løses med bil til ulike destinasjoner, og da er den integrasjonen mellom vei og sjø veldig viktig. Sjøtransporten kan da brukes til langtransport, for så å kombinere det med vei.

Havn-til-havn og dør-til-dør?

-Ja. Noe sånt. En god beskrivelse. Skulle nesten tro vi hadde kommet på det selv, sier Orten og humrer.

-Transportsektoren i Norge står ovenfor et teknologiskifte vi nesten ikke har sett maken til før.

Sjøtransporten kan bidra til å redusere klimagassutslippene gjennom teknologiutvikling. Uavhengig av miljøkravene er det fornuftig å flytte så mye gods som mulig over på sjø og bane fordi det er en effektiv måte å transportere en stor mengde gods over lengre distanser. Samtidig vet vi at det kommer en betydelig vekst i godstransporten. Det er et poeng å ta mest mulig av veksten på sjø og bane, det styrker trafikksikkerheten og avlaster veinettet.

-Samtidig tror jeg at uansett om en skal transportere på vei, sjø eller bane så må det om en 10-15 år være krav til nullutslipp. Jeg tror det gjelder å være framover-lent, og å være med på utviklingen. Det er viktig at havnene og næringslivet er proaktive når det gjelder å utvikle ny teknologi. Det vil gi et konkurransefortrinn. Det er ikke sikkert havnedriften vil se ut slik den gjør nå om 10 år; kanskje den er autonom, eller det har kommet andre teknologiske løsninger som har endret forretningsmodellene.

- Spesielt innen sjøtransport har vi en komplett maritim klynge som gjør at vår mulighet når det gjelder sjøtransporten ikke bare er å gjøre havnene og sjøtransporten mer effektiv og miljøvennlig. Vi kan i tillegg skape nye arbeidsplasser ved å lage løsningene som må til for å få til det grønne skiftet. Dette er vår store fordel i den maritime sektoren, en komplett klynge som er i verdenstoppen og kan ta en ledende posisjon i å utvikle ny teknologi.

Utformingen av regelverket da?

Langs utviklingen av teknologien skjer utviklingen av regelverket. Det er en krevende prosess fordi lover og regler skal danne et rammeverk for aktiviteten: Når teknologien utfordrer hele rammeverket, må du tenke helt nytt, noe som er en krevende situasjon for lovgiver. Men på samme måte som næringslivet må være fremover-lente må også lovgiver være med på utviklingen og tørre å flytte grensene innimellom.

Og hva vil være de tre viktigste områdene å fokusere på for sjøtransporten?

  1. Teknologi. Enten det er miljøteknologi eller annen type som er med og utvikle sjøtransporten. Det kommer til å skje veldig fort. Å være omstillingsdyktig vil være helt avgjørende.
  2. Samarbeid og godskonsentrasjon. Et stort potensiale for havnene som jeg mener bør utnyttes. 
  3. Å holde kostnadsnivået nede, både i havnene, sjøtransporten og det offentlige. Det betyr at vi må fortsette å effektivisere på den offentlige siden slik at vi klarer å holde avgifter og gebyrer nede og være konkurransedyktige med andre transportformer. 

Noen avsluttende kommentarer fra din side?

-Jeg har stor tro på sjøtransporten. Godsveksten kommer til å være så stor at jo flinkere vi er til å bygge integrerte løsninger, jo mer attraktiv vil sjøtransporten være - til beste for landet. Vi har et internasjonalt renommé som er et fortrinn for å utvikle arbeidsplasser i tilknytning til den maritime utviklingen. Sjøtransporten er kinderegget, en kan få både en mer effektiv transport og flere arbeidsplasser. Jeg er veldig glad for at den maritime klyngen er så omstillingsdyktig som den er.

Du får også sjansen til å møte Helge Orten på KS Bedrifts Havns Havnelederforum 1.-2. februar 2018.