Fra vei til sjø

Det er smart å bruke sjøveien

Havn

Skulle all transport av byggeråvarer som sement, grus og asfalt blitt fraktet på lastebiler ville det blitt fullstendig kaos på veiene i Oslo.

Oslo er en by i sterk vekst. Dette innebærer transport av enorme mengder byggeråstoff som sement, grus og asfalt. Tungtransporten sprenger veikapasiteten og står for 90 prosent av veislitasjen og er den største kilden til mikroplast i Oslofjorden. I tillegg til klimagassutslipp og lokal miljøforurensning skaper tunge kjøretøy utrygghet på veiene.

Heldigvis kommer mye av byggeråstoffene sjøveien til Oslo havn, som ligger strategisk til i forhold til byggeaktivitet i Oslo, ikke minst i Bjørvika.

- Her kommer sement, pukk og grus inn sjøveien, blandes på havna og kjøres ferdig ut til byggeplassen, forteller Heidi Neilson, Miløsjef i Oslo Havn KF.

De to største betongprodusentene i Oslo sparer veiene for tilsammen cirka 64.000 tunge kjøretøy årlig eller 280 kjøretøy per dag på å velge sjøveien for å frakte sement, stein og sand til Oslo havn -som ellers ville gått igjennom Asker, Bærum og Oslo.

Nærtransport til sjøs har uløst potensialet

- Sjøveien er en klar vinner når det gjelder bulktransport, spesielt over lange avstander, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner. Han viser til at Nasjonal transportplan 2018–2029 og peker på mulighetene for å overføre mer gods fra veitransporter til sjøtransport på strekninger over 300 kilometer. Når det gjelder ulike byggevarer og bulkprodukter i større mengder er det også et uutnyttet potensial på strekninger under 300 km, avslutter han.

Transporter på strekninger under 300 kilometer utgjør størsteparten av de totale veitransportene på norske veier (eksempelvis er strekningen Stavanger – Oslo 300 km).

I Kystverkets rapport Status 2017 omtales også overføringsmulighetene for korte transporter på sjø, hvor transport av grus og pukk for asfalt- og entreprenørmarkedet framheves spesielt.