gbghamn_roro - krediter Lighthouse.nu.jpg
Foto: Lighthouse.nu
Samferdselsetatene på Arendalsuka:

Intermodalitet har en vei å gå

Havn

Utformingen av transportsystemet var på agendaen under Norske Havners arrangement "Grønn transport i det blå" under Arendalsuka den 13. august.

Der hadde Norske Havner samlet sjefene for transportetatene, samferdselsministeren, og samferdselspolitikerne til debatt om grønn transport.

Bakteppet for diskusjonen var at prognosene fremover viser at tungtransport langs norske veier vil øke dramatisk de neste årene. Norske Havner stilte spørsmålet om hvorfor politikerne ikke klarer å følge opp sitt eget vedtak om å flytte mer godstransport fra vei over til miljøvennlige alternativer langs sjø og bane.

- Vi har ment at vi skulle flytte gods. Det har vi ikke fått til. Vi har ikke fått det til. De [opposisjonen] har ikke fått det til. Ingen har fått det til, innledet samferdselsministeren Jon Georg Dale.

- Og så er svaret fra mange politikere at da må vi bare gjøre mer av det samme. Det er feil svar og det har alltid vært feil svar. Man må tenke helt nytt, fortsatte han.

Transportetatene i gang med arbeidet NTP 2022-2023

Transportetatene er godt i gang med arbeidet med ny nasjonal transportplan.

- Neste plan blir en prioriterings-NTP. Vi bruker mye planleggingskapasitet i felleskap for å løse det som er utfordringene. Slik at vi får til trygge og effektive løsninger for person- og godstrafikk, sa Bjørne Grimsrud, direktør for styring og strategi i Statens vegvesen. Han var også av den oppfatning at godsoverføring ikke burde være et mål i seg selv, og viste til utvalget for teknologi og samferdsel.

Jernbanedirektøren oppfordret til større dialog mellom havnene og Kystverket.

- Sett opp mot midlene havnene bruker, burde kanskje havnene og kystverket snakke mer sammen, sa jernbanedirektør Kjersti Slotsvik, som også var enig med veidirektøren om at det måtte på plass større prioritering på tvers av hele samferdselssektoren for å kunne løse utfordringene i felleskap.

Kystdirektøren la vekt på at målet om godsoverføring ikke var uoppnåelig.

- Vi må klare målet om godsoverføring og det er mulig, sa kystdirektør Einar Vik Arset og viste til at allerede i dag står sjøtransporten for 80 prosent av import og eksport til og fra Norge. Videre påpekte kystdirektøren at det er mye bra samarbeid i gang og at arbeidet med kommende NTP er godt eksempel på dette.

Ny prosess for utforming av samferdselspolitikken

Regjeringen har endret prosessen og organiseringen av arbeidet med den kommende Nasjonal transportplan.

- Tiden for å holde på gammeldagse løsninger; den tid er forbi. Hvis vi skal få til noe på godsoverføring, så må vi tåle å tenke nytt. Derfor har vi lagt om nasjonal transportplan sin prosess, fortsatte samferdselsministeren.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Sverre Myrli var enig at det var rom for forbedring.

- Vi hadde jo før fire sektorplaner. Hele tanken med NTP var jo å se dette i sammenheng, og at de ulike transportsystemene skulle utfylle hverandre. Det har vi delvis lykkes med, men ikke godt nok, sa Myrli fra Arbeiderpartiet. - Vi har i for stor grad hatt de transportpolitiske virkemidlene som målsettinger. Og det mener vi at vi neste nasjonal transportplan må bort i fra. Og rett og slett å se mer på hvordan de kan utfylle hverandre, avsluttet Myrli.