Trucker laster skip
Godsoverføringsordningen

Regjeringen vil fjerne viktig ordning for godsoverføring

Havn

- Stikk i strid med Kystverkets anbefalinger velger regjeringen å overføre midlene fra godsoverføringsordningen til andre kystformål og veiformål. Dette er et skudd i baugen for målsetningen om å få mer gods på sjø, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.

Høsten 2018 fikk Kystverket i oppdrag av Samferdselsdepartementet å evaluere tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø. Kystverkets konkluderer med at: "Det ligger et stort potensiale i å videreføre ordningen. Ved siden av godsoverføring pekes det her også på potensiale for nyskaping og innovasjon som grunnlag for varige endringer i transportmiddelfordelingen."

Kystverkets konklusjon er derfor at ordningen bør videreføres.

I forslag til revidert nasjonalbudsjett overfører regjeringen midlene fra godsoverføringsordningen til andre kystformål og veiformål. Begrunnelsen de bruker er at pengene de bevilget i fjor er tilstrekkelig til å dekke prosjektene som er innvilget.

- Det fremstår som uheldig at regjeringen velger å se bort fra Kystverkets anbefaling og overføre midlene blant annet til veiformål, som er i direkte strid i med målsettingen om å overføre gods fra land til vann, fortsetter Gammelsæter.

I sin evaleringsrapport påpeker Kystverket at ordningen hatt en god respons hos målgruppen og at det fortsatt er stor interesse for ordningen. Videre anser Kystverket at ordningen er viktig del av regjeringens satsing på godsoverføring.

- Norske Havner anbefaler regjeringen å videreføre denne ordningen og ikke prioritere bort klima- og miljøvennlig sjøtransport i revidert nasjonalbudsjett, avslutter Gammelsæter.