Norske Havner i møte med samferdselsstatråd.jpg
Fra venstre: direktør Kjell-Olav Gammelsæter; samferdselsstatsråd Jon Georg Dale; styreleder Halvard Aglen og fagdirektør Arnt-Einar Litsheim.
Norske Havner møtte samferdselsstatsråden:

- Sjøveien må fremmes for å ta unna transportvekst og få ned utslipp

Havn

- Det var en offensiv, men også lyttende, statsråd som møtte Norske Havner denne uka. Jon Georg Dale var, ikke overraskende, spesielt opptatt av havnenes syn på utbytte fra havnekapitalen.

Norske Havner ved styreleder Halvard Aglen, direktør Kjell-Olav Gammelsæter og fagdirektør Arnt-Einar Litsheim hadde møte med samferdselsminister Jon Georg Dale denne uka. På agendaen for møtet var en fremtidsrettet havnelov, rettferdig konkurranse mellom transportformene og en havne- og nærskipsfartsstrategi.

Budskapet fra Norske Havner var at sjøveien må prioriteres dersom vi skal imøtekomme både den forventede transportveksten og kravene til reduserte klimautslipp.

- Ministeren var opptatt av å diskutere kapitalreglene og stilte spørsmål ved om måten samfunnet har organisert dette på er svaret på fremtidens behov. Godskonsentrasjon og kapitalbruk var sentrale stikkord for ministeren, sa Halvard Aglen etter møtet med statsråden. 

- Fra Norske Havner var vi opptatt av å påpeke at en for liberal lov på området vil kunne medføre høyere «bompenger» på sjøtransporten - noe ingen er tjent med, la Aglen til. 

Når godset reiser kollektivt langs kysten, reduseres trafikken på veinettet med opp til 500 lastebiler for hvert skip. Dette medfører mindre kø, økt trafikksikkerhet og mindre vedlikehold av veiene.

En ny havne- og farvannslov er med andre ord viktig for omstillingen av norsk økonomi, sikker og klimavennlig transport og vekst i lokalsamfunn langs kysten.

- Også når regjeringen vender blikket mot havet for å omstille norske økonomi, fra olje til bærekraftige arbeidsplasser for fremtiden, er det viktig at havnæringene har tilgang til gode infrastruktur langs kysten. Havnene er med andre ord nøkkelen til bærekraftig høsting av havets ressurser, avsluttet Aglen.