Overvåking Foto Rob Sarmiento.jpg
Ny teknologi bidrar til det høye velstands- og velferdsnivået i Norge, men kan også gi arbeidsmiljø- og personvernutfordringer. (Foto: Rob Sarmiento)

Kontroll og overvåkning: Hva må arbeidsgivere tenke på?

Helse, miljø og sikkerhet • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Når du som arbeidsgiver vil innføre kontrolltiltak på en arbeidsplass, dukker det opp flere problemstillinger. Svarene på de vanligste spørsmålene kan du få i en ny veileder.

Den nye veilederen tar for seg viktige sider ved arbeidsgiveres ansvar, plikter og muligheter når de innfører kontrolltiltak. Den er utarbeidet av Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet – i samarbeid med partene i arbeidslivet.

Hensikten er å gjøre regelverket tilgjengelig og synliggjøre hvordan arbeidsmiljøloven henger sammen med personvernloven med tilhørende forskrift.

Veilederen er skrevet for begge sider av arbeidslivet, både ledere/arbeidsgivere på den ene siden, og arbeidstakersiden – med verneombud, tillitsvalgte, personvernombud og andre som arbeider med personvern, kontroll og overvåking på arbeidsplassen.  

Her er noen viktige punkter i veilederen:

  • Tillitsvalgte skal inviteres til å drøfte kontrolltiltak. Også verneombudet må tas med på råd. Arbeidsmiljøutvalget må behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.

  • De ansatte skal informeres om at de kontrolleres og overvåkes, hvordan dette skjer og hva opplysningene skal brukes til. De må også informeres om eventuelle endrede formål med kontrollen og overvåkingen.

  • Arbeidsgiver må velge den minst inngripende løsningen og vurdere om andre metoder er tilstrekkelige.

  • Kontrolltiltak må være saklige i forhold til den virksomheten som drives, stå i forhold til problemene virksomheten ønsker å løse og ikke være for inngripende

  • Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.

 

Veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet