Roller og ansvar innen HMS-arbeidet - for nett - Foto Tim Marshall.jpg
Arbeidsmiljøguiden gir en enkel innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid (Foto Tim Marshall)
Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Roller og ansvar innen HMS-arbeidet

Helse, miljø og sikkerhet • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, arbeidsmiljøutvalg (AMU), bedriftshelsetjenesten (BHT) og tillitsvalgte er aktører som har ulike roller med ulikt ansvar i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidstilsynet har en enkel veileder som beskrive de mest sentrale rollene i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet: Arbeidsmiljøguiden – en enkel innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid. Hvilke oppgaver og ansvar de har, slik det fremkommer i lov og regelverk, er også kort skissert.

Opplæring i HMS for virksomhetens øverste leder

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jamfør arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.