Gjeldende særaldersgrenser i KS-området

Endring og opphør av arbeidsforhold • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Rundskrivet gir en oversikt over stillinger med særaldersgrenser i KS-området. Oversikten som tidligere var listet opp i B-rundskriv 10/05, er ajourført ettersom det ved hovedtariffrevisjonen 2016 ble foretatt tilpasninger/endringer i stillingskodesystemet, samt at noen koder tidligere er utgått, mens andre er lagt til. Merk at denne ajourføring ikke endrer rettslig status, i den forstand at ingen stillinger får endret aldersgrense verken opp eller ned.