Kan arbeidsgiver inndra ferie når det skjer noe uforutsett (Foto - Averie Woodard).jpg
Kan arbeidsgiver inndra ferie når det skjer noe uforutsett? (Foto: Averie Woodard)
Ferieregler:

Kan arbeidsgiver inndra ferie når det skjer noe uforutsett? 

Ferie og permisjoner • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Ferie skal som hovedregel avvikles som bestemt. Likevel kan det skje ting som gir arbeidsgiver behov for å endre ferien selv om arbeidstaker har fått beskjed om tidspunkt for ferie, eller der ferien er startet.

Det kan være mulig å endre ferie, men det stilles strenge krav til grunnlaget for å endre en fastlagt ferie. For det første må det ha skjedd noe uforutsett. Disse uforutsette hendelsene må for det andre skape vesentlige driftsproblemer hvis ferien avvikles som planlagt.

Hvis arbeidsgiver kan skaffe en stedfortreder til å gjøre arbeidet, kan ferien ikke inndras.

Før det tas beslutning om å trekke tilbake ferie, må dette drøftes med arbeidstakeren. Arbeidstaker kan ha med en tillitsvalgt under drøftingen.

Dersom arbeidstakeren må endre ferien har vedkommende rett til å få dekket dokumenterte merutgifter. Dette kan for eksempel være endring av flybilletter og utgifter til hotell som ikke kan avbestilles.

Når inndragning av ferie drøftes må arbeidstakeren gi opplysninger om hvilke utgifter som vil kreves erstattet. Merutgifter som ikke er nevnt i denne forbindelsen, kan bare kreves erstattet når de fremstår som nærliggende konsekvenser av endringen