OU-midler Hovedtariffavtalen og Bedriftsavtalen - Retningslinjer

OU-midler (Arbeidsgiveropplæring) • Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Arbeidsgivers andel av OU-midlene fordeles av KS og skal gå til arbeidsgiverrelatert ledelsesutvikling, se SGS 1020 OU-midler.

Det som dekkes er i utgangspunktet utgifter knyttet til eksterne aktører, så som honorar, reise- og oppholdsutgifter. I særskilte tilfeller kan det gis tilskudd til materiell. Det gis ikke tilskudd til lønnsmidler verken til nyopprettede prosjektstillinger eller vikarlønn i forbindelse med frikjøp av egne ansatte. Det gis heller ikke midler til lokalleie eller kost/losji for kursdeltakere.

Søknadene kan sendes pr. post til KS sin vanlige adresse eller pr. e-post til ou-midler@ks.no. Kontaktperson for søknader vedr. OU-midlene er spesialkonsulent Sissel Haugen Daldosso.

Søknads/tilskuddsprosedyre: 

1) Den ansvarlige for lederopplæringen i virksomheten søker om tilskudd på bakgrunn av tilbud / kostnadsoverslag.

2) Det gis tilsagn om tilskudd fra OU-midlene.

3) Etter at opplæringen er avsluttet betaler den ansvarlige for lederopplæringen og

4) sender inn refusjonskrav til KS sammen med kopier av kvitteringer for honorar, reise- og oppholdsutgiufter til kursholdere.

Etterspørsel etter OU-midler er så stor at en har måtte begrense tilsagnssummene. Dette er gjort for at flest mulig av våre medlemmer skal kunne nyte godt av ordningen. En slik begrensning vil også bli foretatt videre og det gis tilsagn om dekking av ca. 80% av utgiftene til kursholdere/ foredragsholdere/ prosessveiledere. Det refunderes inntil kr. 16.000 pr. kursholder pr. dag. For lederopplæring hvor det kan avlegges eksamen med studiepoeng, refunderes ikke utgifter knyttet til eksamen.

GENERELLE RETNINGSLINJER
Det gis kun tilskudd fra OU-midlene i de tilfeller hvor virksomheten på forhånd har søkt om og fått tilsagn om tildeling av midler.

Refusjon skjer ved innsending av kopier som viser virksomhetens utgifter forbundet med opplæringen.

NB! I og med ordningen med momsrefusjon for kommuner og fylkeskommuner, refunderer ikke OU-midlene mva. (MOMS).

 

Søknader fremmes på eget skjema.