KS Bedrift Avfalls vedtatte styringsprinsipper:

 

KS Bedrift Avfall:


a) Støtter medlemmenes samfunnsoppdrag med å redusere utslipp til jord, luft og vann. I tillegg bidrar medlemmene til bedre helse og sikkerhet i lokalsamfunnene

b) Forsvarer kommunal styringsrett for organisering av selskap og avfallstjenester til husholdninger og egne virksomheter

c) Vil ha teknologinøytralitet for håndtering av avfall

d) Bidrar til digitalisering for utvikling av smarte avfallsløsninger


e) Ser avfallsstrømmene i sammenheng med andre samfunnsområder. I et ressursperspektiv er også nærhetsprinsippet viktig ved valg av avfallsløsninger

f) Kjemper for at nye politiske initiativ ses i sammenheng med eksisterende løsninger, slik at det gir bærekraftig investeringstakt

g)
Søker riktig fordeling av kostnader på avfallstjenester

h)
Vil sikre nasjonal kapasitet i alle typer anlegg, også med tanke på reservekapasitet og beredskap

i)
Skal bistå medlemmene i overgangen til en kretsløpsøkonomi der ressursene i avfallet blir utnyttet

j)
Bidrar til at medlemmene ivaretar sitt samfunnsansvar når de gjennomfører offentlige anskaffelser

 

 

 

KS Bedrift Avfall skal være de kommunale avfallsvirksomhetenes viktigste næringspolitiske samarbeidsparter og talerør.