Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050. For å få til dette må en bruk og kast tankegang erstattes med en sirkulærøkonomisk modell der ressursene brukes om igjen.

Sirkulær økonomi har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Den har også som mål at produkter gjenbrukes, også utenom sitt opprinnelige formål. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp, og energiforbruk til et minimum. Innenfor sirkulær økonomien er det grunnleggende å se avfall som en ressurs og at produkter designes slik at materialene lettere kan repareres eller gjenvinnes.

For å nå sirkulærøkonomiske mål, og bli et lavutslippssamfunn innen 2050, er det vesentlig å få til godt fungerende materialgjenvinning. EU bestemte nylig at 65 prosent av ”kommunalt avfall, dvs. husholdningsavfall og likende avfall fra tjenesteytende næringer, skal materialgjenvinnes innen 2035. Stortinget har gjennom behandlingen av meld. 45 om avfall og sirkulær økonomi, bedt regjeringen om å følge samme målsetting for Norge. 


Kilde: Miljødirektoratet

 

KS Bedrift Avfalls medlemmer består hovedsakelig av kommunalt eide avfallsselskaper.

Disse besitter viktig kompetanse og erfaring, og er opptatt av hvordan de kan bidra til at mer av husholdningsavfallet blir brukt som ressurs i evige kretsløp, slik at Norge skal kunne gå fra en lineær (bruk og kast) til en sirkulær økonomisk modell.

Relevante artikler