brann-politi-beredskap.png

Politireformen: Det er politisk enighet om større politidistrikter

110-sentraler og Nødnett • Brann og redning

Den 31. mai ble regjeringen, Venstre, Kristelig Folkeparti og Ap enige om ny organisering av politiet. Enigheten vil blant annet styrke nærpolitiet og samarbeidet med kommunene.

«Politiet er en av de nærmeste samarbeidspartnerne for brann- og redning. Derfor er denne reformen viktig for våre medlemmer», sier seniorrådgiver i KS Bedrift, Geir Sønstebø.

«I tillegg vil den påvirke både en brannreform og strukturen for 110-sentraler», legger Sønstebø til.

Det er et mål for flertallet i Justiskomitéen at alarmtjenestene for brann og redning (110) og politi (112) dekker de samme områdene og ligger i samme bygg. Og dette vil kreve solid involvering av kommunene, mener de.

Vil kompensere nye 110-sentraler
Komitéen foreslår også at Stortinget skal be regjeringen lage en ordning som kompenserer kommuner som nylig har investert i bygg for 110-sentraler som nå blir lagt ned.

Antall politidistrikt blir som foreslått, fra 27 til 12 – men med litt justering av grensene.

Saken behandles endelig i Stortinget den 10. juni.

Fra KS’ ståsted er innstillingen mye bedre enn proposisjonen. På fire områder er endringene i tråd med det KS sa i høringen og i enkeltmøter med representanter fra komitéen.

«Nærpoliti» er tydeliggjort
For det første fastslås det at lokal forankring, tett kontakt med nærmiljøene og godt samarbeid med kommunen er en forutsetning for politiets legitimitet og autoritet.

Et nærpoliti skal:

  • Være tilstede lokalt
  • Ha god lokalkunnskap
  • Ha kontakt med lokalsamfunn og innbyggere
  • Balansere forebygging, ordenstjeneste, etterforskning og beredskap

Nærpolitiet er i kontakt med innbyggerne, og må ha ressursene, kompetansen og kvaliteten som kreves for å håndtere situasjoner.

For det andre legges det nå større vekt på samarbeid med kommunene og det lokale miljøet for å forebygge kriminalitet. Det slås fast hvor viktig det er å ha et politiråd og en fast politikontakt i hver kommune.

Sammenslåing av stasjoner
For det tredje: Nå er det gjort klarere hvordan lensmannskontor/politistasjoner skal slås sammen. Når en politimester tar initiativ til å slå sammen stasjoner, skal det lages egne styringsgrupper der kommunene deltar.

Kriteriene for sammenslåing er klargjort, og kommunene skal få en reell mulighet til å klage. Det er nå presisert at klagene skal behandles politisk i Justis- og beredskapsdepartementet. Dette er en forbedring i forhold til regjeringens forslag. 

For det fjerde kommer forslaget om å involvere kommunene ved å legge 110 og 112-sentralene i samme bygg, samt punktet om kompensasjon.