Stor øvelse (Forsvaret).jpg
Høstens stor NATO-øvelse vil teste Norge. (Foto: Forsvaret)
Stor NATO-øvelse på norsk grunn

«Trident Juncture 2018» - Hvilke konsekvenser får øvelsen for din virksomhet?

Større hendelser • Brann og redning

Høstens store NATO-øvelse "Trident Juncture" gjennomføres på deler av Østlandet og i Midt-Norge fra 25. oktober til 7. november. Den vil påvirke flere av våre medlemmer, særlig innen bransjene havn, brann og redning, avfall og energi.

Trident Juncture har både en militær og en sivil dimensjon, og noe av hensikten er få øvd totalforsvaret. Selv om øvelsen starter i oktober vil transport av materiell og mannskaper starte allerede i august. Om lag 35.000 soldater fra 30 nasjoner deltar i øvelsen, som i hovedsak vil berøre fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Oppland og Hedmark.

Frakt av personell og utstyr

Utstyr og personell skal føres inn til øvelsesområdet fra ulike steder på Mørekysten, Trøndelag og fra Fredrikstad i Østfold, mens selve øvelsen hovedsakelig kommer til å foregå i Nord-Østerdalen.

Spesielt vil områdene rundt Røros bli berørt – der kommer 7000 soldater til å være i aktivitet i løpet av høsten, skriver Forsvaret på en informasjonsside om øvelsen. Personell og utstyr vil komme inn over Borg Havn og flere havner på Nord-Vestlandet og Trøndelag.

I tillegg vil mange mennesker og tungt materiell bevege seg rundt på norske veier og jernbane, og dette kan også få konsekvenser, i tillegg til vei og bane, for infrastruktur som vann og avløp, avfallhåndtering, energiforsyning, og beredskapsaktører som brann og redning vil også merke dette.

-Artikkelen fortsetter under bildet-


Stridsvogner vil bli et vanlig syn på enkelte norske veier høsten 2018 (foto: Forsvaret)

Forsvaret og lokalsamfunn skal samarbeide

I den sivile delen av øvelsen vil man fokusere på totalforsvarskonseptet og her vil både næringsliv og kommunesektoren bli berørt. Totalforsvaret går ut på at det skal være gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i krisespektret fra fred via sikkerhetspolitisk krise til krig.

Det er med andre ord summen av landets sivile og militære ressurser som jobber sammen for å forebygge og håndtere kriser, væpnede konflikter og krig som utgjør totalforsvaret.

I totalforsvaret inngår også flere av medlemsbransjene i KS Bedrift. Havn er allerede nevnt over. I tillegg vil brann- og redningstjenesten bli berørt når store mengder personell og tungt materiell skal bevege seg på veiene og øve i terrenget.

Brann og redning utfordres

Midt-Hedmark brann og redningsvesen IKS vil få hovedtyngden av øvelsen innenfor sitt ansvarsområde. Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk vil bruke sommermånedene på beredskapsanalyser og -planer.

Dette arbeidet skjer i nær kontakt med Heimevernet, eierkommunene og nabobrannvesen med Trøndelag brann og redningstjeneste IKS i Nord, Glåmdal brannvesen IKS i sør og Hedmarken brannvesen i vest.

- Med så store styrker og materiell i bevegelse i uvante omgivelser vil det erfaringsmessig skje uhell og ulykker som også vil kunne involvere brann- og redningstjenesten, sier Kjenstadbakk, som har lang bakgrunn fra Forsvaret.

-Artikkelen fortsetter under bildet-


Stridsvogner og sivile biler på landevei (foto: Forsvaret)

Enkelte havner får mye trafikk

Borg Havn IKS er den havna som vil merke øvelsen best. Her har de allerede forberedt seg lenge. Store deler av det tunge utstyret som skal brukes under øvelsen kommer over havna og skal også returneres her.

Fra september til desember vil det være stor aktivitet og en rekke militære kolonner som frakter materiell fra Borg Havn i Fredrikstad. På det meste blir det opp til 250 kjøretøyer av ulik art per dag.

Også havner i Møre og Romsdal og Trøndelag vil bli brukt, eksempelvis på Åndalsnes og på Orkanger vil det være høy militær aktivitet.

Havnene er viktige for beredskapen

- Det er jo litt interessant at denne øvelsen kommer nå når ny havne- og farvannslov er til vurdering. I vårt fredelige hjørne av verden tenker vi som oftest på havnene som viktige for logistikk og næringsutvikling, men havnen er også viktig infrastruktur ved sivile kriser og i forsvarssammenheng, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

-Det er noe vi har påpekt i vårt høringssvar og noe departementet bør ta med seg i det videre arbeidet med havne- og farvannsloven, legger han til.

-Artikkelen fortsetter under bildet-


Mye materiell skal fraktes sjøveien (Foto: Forsvaret)

Øvelsen vil skape avfall

På avfallssiden vil særlig Fjellregionens interkommunale avfallsselskap (FIAS) bli berørt av øvelsen. Daglig leder Jan Otto Saur sier at de er godt informert på forhånd og at de kan bli involvert som underleverandør for innsamling av næringsavfall på flere ulike steder hvor øvelsen skal pågå.

- Som mulig underleverandør vil vi sørge for utsetting av ulike containere og beholdere, hovedsakelig for restavfall. I fjor høst deltok FIAS på en leverandørkonferanse i regi av NorSea Group, som inngår kontraktene på vegne av vertsnasjon, sier Saur.

Om øvelsen vil berøre ordinær drift sier Saur at vanlig drift vil opprettholdes.

- Ekstra personell vil bli satt inn for å ivareta det økte ressursbehovet i perioden, blant annet har vi avtale med en lokal vekstbedrift. Det er ventet en del økt trafikk på veinettet i hele perioden øvelsen pågår, men med god planlegging antar vi den vanlige driften vil gå som normalt sier Saur til KS Bedrift.

-Artikkelen fortsetter under bildet-


Foto: Forsvaret

Flere energiselskap vil merke øvelsen

Flere av våre energimedlemmer berøres direkte av Trident Juncture. Aktiviteten blir stor i områdene til både Svorka Energi, Rauma Energi og Sunndal Energi i Møre og Romsdal, Eidefoss i Oppland, Røros Elektrisitetsverk i Trøndelag, og Andøy Energi.

Også Eidefoss kommer til å merke aktiviteten. Kraftforsyningens distriktssjef i Hedmark og Oppland, Morten Aalborg i Eidsiva, sier det er viktig at øvelsesledelsen utviser hensyn til kraftinfrastrukturen i områdene hvor øvelsen skal foregå.