Elbil til hytta kan bli en realitet - Foto Andreas Dress.jpg
Skal vi lykkes med elektrifisering av bilparken, er vi avhengig av at det tilbys ladeinfrastruktur også i grisgrendte strøk. (Foto: Andreas Dress).
Elbillading i utkantstrøk

Elbil til hytta kan bli en realitet

Bredbånd og smarthus • Energi

Vi ønsker alle en overgang til et fornybart og elektrisk Norge. Midt i Buskerud viser Midtkraft oss hvordan et mellomstort kraftselskap kan ta samfunnsansvar og sikre at folk med elbil kommer seg både til og fra hytta uten rekkeviddeangst. Og da kan man kanskje klare seg med én bil.

Denne artikkelen har stått på trykk i bladet Energi.

Er vi rustet til å elektrifisere Norge? Hvem skal gjøre jobben? Kan markedet ordne opp? Har vi gode nok støtteordninger? KS Bedrift mener vi er avhengige av en storstilt dugnad framover. For overgangen er ikke nødvendigvis lønnsom på kort sikt. Heldigvis er det noen som viser vei.

- Tilbud om hurtiglading er viktig for hytteeiere i vårt område.Det gir dem trygg tilgang til hyttene og reduserer behovet for ladebokser på hyttene. Etablering av ladestasjoner vil i neste omgang hjelpe oss til å unngå større nettinvesteringer fremover, forteller administrerende direktør John-Arne Haugerud i Midtkraft.

Slik lokal satsing er nødvendig. Nye personbiler skal være utslippsfrie fra 2025. Mange kjøper elektriske biler i dag, men fortsatt er de fleste bekymret for rekkevidde og mangel på lademuligheter. Og ikke uten grunn. Der det ikke er stabilt høy trafikk av elbiler er de store kommersielle aktørene lite interessert i å bygge og drifte ladestasjoner. 

Elektrifisering og etablering av lademuligheter utenfor hovedfartsårene er derfor avhengig av at lokale aktører tar samfunnsansvar. 

Midt i Buskerud finner du kommunene Modum og Sigdal og deres felles eide energiselskap Midtkraft og datterselskapet Midtkraft Strøm. Nettselskapet har i underkant av 15.000 kunder. Av disse er ca 4.500 hytter på fjellet i Sigdal. De fleste lokalisert i området rundt Haglebu og Tempelseter, for mange mer kjent som vestsiden av Norefjell. Hyttene eies i stor grad av folk fra nedre Buskerud og Oslo-området. Fram til nylig har det for mange vært utfordrende å bruke elbil til disse hyttene. Kun de med lengst rekkevidde har vært trygge på å komme helt opp på fjellet med strøm igjen på bilen.

- Løsningen for etablering av lokal ladeinfrastruktur i Sigdal understreker viktigheten av lokale kraftselskap som tar samfunnsansvar, sier direktør Asle Strand i KS Bedrift.

For etter hvert som flere av hytteeierne har skaffet seg elbil har behovet for lokale ladestasjoner økt betraktelig. Med kun 3.500 faste innbyggere i Sigdal er det ikke interessant for kommersielle aktører å etablere lademuligheter i området. For kommunen og det lokale næringslivet er det derimot viktig å legge til rette for at hytteeierne kan bruke området også etter at de skaffer seg elbil.

- Skal vi lykkes med elektrifisering av bilparken, er vi avhengig av denne type initiativ i grisgrendte strøk, fortsetter Strand.

Det lokale kraftselskapet tok saken i egne hender

Midtkraft Strøm har derfor sammen med eierne og det lokale næringslivet og med ytterligere finansiell støtte fra fylket og Enova, etablert to hurtigladestasjoner i Sigdal.  Midtkraft Strøm er eier av anlegget og skal være ansvarlig for driften. De har også dekket vel halvparten av investeringene.   Selskapet forventer ikke noen stor lønnsomhet på kort sikt. Men med eiere som er tydelige på at selskapet også skal være et verktøy for samfunnsutvikling er det rom for å gjennomføre slike fornuftige og nødvendige investeringer. Selv om en må bruke et 10-års perspektiv for å finne god lønnsomhet.

- Selv om mange kan lade hjemme, er vi avhengige av å få etablert et ladetilbud også i grisgrendte strøk for at folk som bor her skal kjøpe elbil, sier Haugerud.

Ladestasjonene i Midtkrafts konsesjonsområde er plassert i tilknytning til butikker langs hovedveien til fjellet, slik at det blir attraktivt for hytteeiere å lade her på vei til hytta eller når de handler – i stedet for å lade på hytta. Dette minsker faren for at strømnettet blir overbelastet og gir en mer effektiv utnyttelse av nettkapasiteten.

-De lokale kraftselskapene kan ta en nøkkelrolle i utbredelsen av ladeinfrastruktur i grisgrendte strøk, de kjenner de lokale forhold best og er opptatt av å legge til rette for langsiktig og bærekraftig utvikling av lokalt næringsliv. Men vi ser det som naturlig at regjeringen også bidrar fremover med støtte/finansieringsordninger for dette formål, avslutter Strand.

Det er stor interesse lokalt og blant hytteeierne for dette tiltaket. Med stadig flere elbiler ute på veiene vil behovet for å lade i områder langt unna hovedfartsårene bare øke fremover. 

- Dette viser verdien av et lokalt kraftselskap med lokal tilstedeværelse og et samfunnsansvar som går utover kortsiktige kommersielle beslutninger. Uten dette vil lokalsamfunn som vi holder til i rett og slett slite med å få til en bærekraftig utvikling fremover, avslutter Haugerud.

Lokal løsning også for bredbånd

I grisgrendte strøk er det i beste fall begrenset lønnsomhet i å bygge ut bredbånd. Dette er tilfelle også i Modum og Sigdal. Dette var bakgrunnen for at Midtkraft for mange år siden, i samarbeid med eierne og et lokalt kabel TV-selskap, sørget for akseptabel bredbåndsdekning i området. Det har vært stor utvikling siden den gang, men eierne  og selskapet er samstemte i at  bredbåndsavdelingen i Midtkraft  fortsatt er like viktig med tanke på å sikre et framtidsrettet bredbånd til alle.

Klarer vi overgangen til det nye samfunnet?

KS Bedrift opplever Midtkraft som en typisk representant for de mindre og mellomstore kraftselskapene i grisgrendte strøk. Ikke bare drifter de strømnettet godt. De viser også at med langsiktige eiere, lokal tilstedeværelse og stort engasjement er det mulig å ta et utvidet og reelt samfunnsansvar på flere områder.

KS Bedrift er overbevist om at de mindre og mellomstore kraftselskapene er avgjørende for den videre utvikling i Distrikts-Norge og vil arbeide videre for at de kan ta det ansvaret.