NVE bygning02.JPG
Tross sommervarmen jobbes det på spreng i NVE-bygningen på Majorstua
Nettregulering:

Lang liste over høringer fra NVE

Nettregulering og bransjestruktur • Energi

Sommervarmen har ikke senket tempoet i NVE – tvert imot. Direktoratet har en lang liste over pågående og kommende høringer.

NVE publiserte nylig en oversikt over pågående saker og høringer. Mens Stortinget i vår vedtok å frita små- og mellomstore selskap fra kravet om det funksjonelle skillet, har forskriftsarbeidet fortsatt i NVE, om enn forsinket i forhold til den opprinnelige tidsplanen. NVE melder nå at forskriften skal legges ut på høring i løpet av 2018. Direktoratet jobber også med bestemmelser knyttet til merkevare og nøytralitet.

«Det er i dag 91 nettselskap med tilsvarende logo som integrert kraftleverandør eller som kraftleverandør i samme konsern. Det er forvirring knyttet til nettleverandør og kraftleverandør blant norske forbrukere», skriver NVE i listen over saker.

Direktoratet vil derfor sende forslag til forskriftsendring ut på høring ved årsskiftet.

Referanserente ned, KILE opp

NVE hinter også om at sommermånedene vil bli fylt med høringsarbeid. I juni skal nemlig forslag knyttet til inntektsreguleringen av nettselskaper sendes ut på høring. Nærmere bestemt gjelder dette forskrifter knyttet til referanserenten, som NVE etter alt å dømme vil senke, og KILE for husholdninger,

Tidligere denne måneden varslet NVE at KILE for husholdninger vil øke med mellom 40 og 65 prosent, men at direktoratet så langt ikke har bestemt seg på hvor det vil lande innenfor dette intervallet.

I samme høring kommer det også forslag om regelendringer knyttet til omgjøring av vedtak om inntektsrammen til ugunst for nettselskaper.

«Inntektsrammene skal lettere kunne korrigeres både til gunst og ugunst for nettselskapene slik at inntektsrammene blir så riktige som mulig», skriver NVE.

Forslaget om effekttariffer vurderes

En annen høring det knytter seg spenning til, er et oppdatert forslag om effekttariffer. MEs forslag om abonnert effekt ble kjølig mottatt da det ble sendt på høring sent 2017.

«På bakgrunn av innspillene vi har fått, vurderer NVE om det er behov for justeringer av forslaget. Vi vil ha dialog med bransjen og andre om dette. Det tas sikte på å innføre effektbasert tariffmodell fra 2021», opplyser direktoratet.

Systemansvar

I løpet av høsten vil det også komme en høring knyttet til forskriften om systemansvaret. Bakgrunnen er innføring av EU-regelverk, utvikling i ulike markeder og markedsløsninger, mer kompleks systemdrift som følge av økt andel uregulerbar kraftproduksjon, og en større andel produksjon som tilknyttes distribusjonsnettet. NVE startet arbeidet med å gjennomgå systemansvarforskriften i 2016, og sendte i juni 2017 forslag til endringer i deler av forskriften ut på høring. Arbeidet og ikrafttredelse er imidlertid blitt forsinket. Før sommeren skal det sendes ut et oppsummeringsdokument, samtidig som NVE starter arbeidet med å gjennomgå andre deler av forskriften.

Et forslag til endringer skal i følge NVEs skriv sendes på høring i løpet av høsten 2018.

Elhub, anleggsbidrag og plusskunder

Dette er bare et lite utvalg av sakene som presenteres i NVEs liste over arbeid. Blant andre temaer som er omtalt, er Elhub, enregning, den nylig avsluttede høringen om endringer i regelverket rundt anleggsbidrag, og tilpasninger i regelverket for boligselskap som vil bli plusskunde.

Vi ønsker innspill til sakene!