Kraftledninger01.jpg
Revidert forslag til sentralnett-tariff:

Statnett beholder K-faktoren i nytt forslag

Tariffer • Energi

K-faktoren beholdes i nytt forslag til sentralnett-tariff, men den maksimale rabatten reduseres.

I det opprinnelige forslaget, som ble lagt frem i januar i år, ønsket Statnett å erstatte dagens K-faktor med en områdevis inndeling basert på effektbalanse. Sentralnetteieren foreslo da å inndele landet i 16 områder som grunnlag for lokaliseringssignal.

KS Bedrift Energi var kritiske til dette forslaget. Kostnadene for sentralnettet i området med betydelig produksjon ville øke, noe som forsterker en uheldig trend hvor lokalmiljøer i produksjonsområder må betale uforholdsmessig mye for sentralnettet. I høringssvaret vårt påpekte vi at Statnetts forslag til soneinndeling var svært grovmasket, med uheldige konsekvenser for flere selskap.

Europower melder nå at Statnett i et revidert forslag foreslår å beholde K-faktoren (krever innlogging), om enn i en revidert utgave som gjør den mindre lukrativ for aktører som drar nytte av den. Gulvet i modellen heves fra 0,5 til 0,6 – altså at maksimal reduksjon som følge av samlokalisering av innmating og uttak blir 40 %. Dette reduserer i følge Europower forskjellen mellom lavest og høyest tariff fra 4 øre/ kWh til 3 øre/ kWh.

Statnett tar sikte på å endelig vedta 2019-tariffen i september.

«2019-tariffen er første skritt mot en mer langsiktig, bærekraftig modell som vi skal ta oss bedre tid til å diskutere med partene», sier kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen til Europower.