Cable Enterprise 2600 tonn kabel april-2015 Exon Mobil.JPG

Grønn og fremtidsrettet havn

Leserinnlegg fra Norske Havner • Havn

KS Bedrift Havn mener: Morgendagens næringsliv og arbeidsplasser er avhengige av effektive og miljøvennlige transportløsninger. Fremtiden stiller krav til en grønnere hverdag og nye krav til transport fra leverandør til sluttbruker. Det er et felles ansvar å tenke grønt for alle i kjeden fra selger til kunde.

Å sikre grønne forsyningskjeder er avgjørende for at vi skal klare å omstille oss til lavutslippssamfunnet, men vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt. Sjøveien, det miljøvennlige alternativet, ligger klart og må utnyttes der det er hensiktsmessig å sette godset på kjøl. I Drammen havn realiseres mulighetene i sjøtransporten hver eneste dag. 

Drammen Havn har hatt fokus på å utvikle fremtidsrettede havnetjenester som legger til rette for grønne forsyninger fra produksjon til marked. Med åpningen av et nytt jernbanespor helt inn på kaia seiler godset sømløst over fra sjø til bane. Et godt eksempel på vellykket havneutvikling som sikrer kostnadseffektivt samspill mellom de miljøvennlige transportalternativene.

Drammen havn er også et godt eksempel på at en veldrevet havn bidrar til flere arbeidsplasser. Ikke bare innenfor havnegjerdet, men også utenfor. Effektive logistikk løsninger i Drammensregionen bidrar til å tiltrekke seg nye bedrifter.

Når transportalternativene utvikles helhetlig og samspillet fungerer vinner både miljø, næringslivet og lokalsamfunnet. Og når sjøtransporten i tillegg er konkurransedyktig blir det grønne alternativet grønnere. En nylig publisert studie viser at norske havner er mer produktive enn de øvrige nordiske havnene. Når havnene i tillegg har konkurransedyktige priser sammenlignet med andre skandinaviske land ligger forholdene til rette for å utnytte mulighetene som kommer sjøveis.

 


Leserinnlegg, på trykk i Drammens Tidende 11.03.2017