ale_havn3.jpg

Havnene viktigere enn noen gang

Leserinnlegg fra Norske Havner • Havn

En mindre oljeavhengig økonomi og morgendagens arbeidsplasser er avhengige av gode og miljøvennlige transportløsninger.

Havnene blir viktigere når sjøtransporten går over på andre energiformer. Som et energisenter vil havnene spille en viktig rolle i å legge til rette for bruk av nye og klimavennlige drivstofftyper. Eksempelvis strøm til hybridskip, biofuel eller hydrogen for å nevne noe.

Grønne forsyningskjeder er også avgjørende for at vi skal klare å omstille oss til lavutslippssamfunnet og vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt. Gjennom historien har havnene langs kysten vært selve drivkraften bak byutviklingen. Ved å knytte produksjon og marked sammen, har havnene bidratt til utvikling av arbeidsplasser og skapt vekst i byregionene.

Omstilling til morgendagens levebrød og en grønnere hverdag setter nye krav til logistikken fra leverandør til sluttbruker. Det er et kollektivt ansvar for alle i kjeden fra selger til kunde. Rammebetingelser må stimulere så det grønne alternativet blir lønnsomt.

Skal godsoverføring til sjø bli mer enn en intensjon må det satses. Første steg er å sikre like konkurransevilkår mellom vei, sjø og bane. Sjøveien, det miljøvennlige alternativet, må utnyttes der det er hensiktsmessig å sette godset på kjøl.

Havnene er klare. Et nylig publisert studie viser at norske havner er mer produktive enn de øvrige nordiske havnene og når havnene i tillegg har konkurranse dyktige priser sammenlignet med andre skandinaviske land bør forholdene ligge til rette for utnyttelse av sjøveien.

Norge må sørge for at bedriften, i jakten mot lavere kostnader, velger å fortsette sin produksjon her hjemme. Da blir alle vinnere!


Dette leserinnlegget ble sendt ut 9. januar 2017.