lagarfoss_4_nett.jpg

Frykter for smal vurdering av Eimskip-oppkjøp av Nor Lines

Pressemeldinger fra Norske Havner • Havn

KS Bedrift Havn mener:  Konkurransetilsynets vurderinger av Eimskip sitt oppkjøp av Nor Lines AS gjøres på et for snevert grunnlag. Bør en slik sak avgjøres i et politisk vakuum?

Konkurransetilsynet har i brev av 20. februar 2017 varslet partene om at oppkjøpet av Nor Lines vil nektes av konkurransemessige årsaker. KS Bedrift Havn forstår at Konkurransetilsynet har sitt regelverk å forholde seg til. Her er det imidlertid flere samfunns- og miljøhensyn å ta og vi stiller derfor spørsmål ved om det er riktig at Konkurransetilsynet skal kunne avgjøre en slik sak alene.

KSBH har flere bekymringer knyttet til denne saken:

  • Den konkurransemessige effekten av oppkjøpet vurderes på et meget avgrenset grunnlag, nemlig ene og alene transport av frossen fisk med båt fra nord til syd. Denne saken handler også i høy grad om transport fra syd til nord, og at mindre miljøvennlige transportformer kan ta over helt eller delvis dette markedet. Markedsavgrensningen i saken gjør at man ikke fanger opp og vurderer de konsekvensene vedtaket kan få for bruk av transport langs kysten generelt.

  • Det tar tid å bygge nye rutetilbud på sjø. Uten flere større aktører som sikrer god og balansert konkurranse på sjøtransport, er det fare for at bilen tar over for båten, fordi bilen er mindre kapitalintensiv og mer fleksibel.

  • Retningsbalansen i nord er utfordrende. Dersom en større del av fisketransporten går over på bil som følge av nedleggelsen av et sjøbasert tilbud, vil retningsbalansen bli ytterligere forverret. Konsekvensen blir da mer transport på bil og mindre miljøvennlig!

KS Bedrift Havn mener det er betenkelig at en slik sak bare skal vurderes på konkurransefaglig grunnlag. Vi har hatt en politisk målsetting om mest mulig sjøtransport i mange år. KS Bedrift Havn frykter at et vedtak om å nekte oppkjøp av Nor Lines i realiteten kan bidra til redusert sjøtransport. Det er ikke i noens interesse. I så fall vil snevre konkurransefaglige vurderinger kunne slå bena under sentrale nasjonale politiske mål.

Dersom vi får et dårligere tilbud på kysten og mer transport må gå på land, taper både miljø og klima på det konkurransefaglige alteret. Det er det norske samfunn på ingen måte tjent med.

 


Pressemelding ble sendt ut mandag 13. mars.

Kontaktperson:Leder bransjestyret KS Bedrift Havn: Tore Lundestad, Borg Havn, mobil: 911 17 202

Fredrikstad Blad: Øra havn: Vil slå seg sammen – kan bli stoppet av Konkurransetilsynet