gbghamn_roro - krediter Lighthouse.nu.jpg
Arbeidsgruppen som ser på hvordan havnepriser kan forenkles, foreslår en tredeling av de kommersielle havnetjenestene. (Foto: Lighthouse.nu)
Pris på havnetjenester

Havnene kan forenkle sin prisstruktur

Fag​grupper i Norske Havner • Havn

Mer forståelige og sammenlignbare priser for ulike havnetjenester kan styrke sjøtransporten. Det mener mange rederier. Norske Havner har derfor satt i gang et prosjekt for en enklere prisstruktur.

Det har fra brukere av havnetjenester vært fremhevet at havnenes prisstruktur er for komplisert, og at denne kompleksiteten svekker sjøtransportens konkurranseevne. Derfor har Norske Havners faggruppe Godsoverføring initiert et prosjekt om forenkling av prisstrukturen i norske havner. Prosjektet har fått støtte av Kystverket.

Bred forankring og god virksomhetsstyring

Prosjektet har hatt fokus på at prisstrukturen må tilrettelegge for en god virksomhetsstyring av havnene. Nåværende prisstruktur gjenspeiler sammensetningen av næringsstrukturen i havnenes geografiske område og hvilke typer skip som anløper havnene.

Ingen havner har helt lik prisstruktur, blant annet av konkurransemessige årsaker. Generelt er det rederiene i innenriks fart med mange anløp som etterlyser mer standardisering og forenkling.

Terminaloperatører og rederier med få terminaler som anløpes, legger større vekt på å forenkle sine administrative prosesser enn på å standardisere prisstrukturen. Sett fra et havneperspektiv kan det være nærliggende å spørre om det er strukturen eller nivået på prisene en egentlig er misfornøyd med.

Det har vært gjennomført samtaler og innhentet synspunkter fra rederier, terminaloperatører, utenlandske havner, norske havner og Kystrederiene.

Tredeling av prisstrukturen

Det skilles mellom vederlag basert på kommersielle prinsipper og selvkostbaserte avgifter som følge av offentlige pålagte oppgaver. Prosjektets arbeidsgruppe foreslår en tredeling av den kommersielle prisstrukturen:

  • Infrastruktur og aktiviteter knyttet til anløp av skip
  • Infrastruktur og aktiviteter knyttet til håndtering av last, både personer og gods
  • Infrastruktur og aktiviteter knyttet til virksomhet i trafikkterminalens bakareal, som kontorer, lager og parkering (eiendom)

I tillegg vil farvannsforvaltning være en egen kategori.

I tilknytning til arbeidet med prisstrukturen har det fremkommet behov for bedre økonomisk styring og kontroll med lønnsomheten i havnedriften. Dette behovet er både relatert til forventninger om strammere økonomiske rammebetingelser og krav om innsyn.

AVINORs forretningsmodell (kundeorientering med hovedfokus på flyselskapene) har vært en del av tenkningen rund en ny modell.

En undersøkelse gjennomført av Norske Havner i forbindelse med prosjektet viser imidlertid at det er få henvendelser og klager knyttet til dagens prismodell (regulativ).