Kurs: Nye Selvkostregler

Selvkost (foto: IStock)

KS Bedrift og Norsk Kommunerevisorforbund arrangerer felles kurs om selvkostreglene for medlemsbedriftene onsdag 22. januar 2020 i Oslo. Sentrale bestemmelser fra retningslinjer for beregning av selvkost (H-3/14) blir tatt inn i egen forskrift til kommuneloven. Forskriften har vært på høring i 2019 og skal tre i kraft fra nyttår.  

Med denne forskriften fastsetter Kommunaldepartementet metoden for hvordan selvkost skal beregnes, mens hjemmelsgrunnlaget for de respektive gebyrene vil fortsatt finnes i særlov. I særlov kan det også være gitt utfyllende bestemmelser for hvordan selvkost skal forstås nettopp for den tjenesten.

KS Bedrift og NKRF vil innledningsvis orientere kort om arbeidet med høringen og i hvilken grad våre høringsinnspill er fulgt opp av departementet.

På kurset vil disse temaene bli dekket:

 • Direkte og indirekte kostnader
 • Kapitalkostnader
 • Selvkostkalkyle
 • Note om selvkost
 • Organisering av gebyrtjenesten (innenfor kommunen, kommunalt oppgavefellesskap, interkommunalt selskap, aksjeselskap)
 • Særskilte tema
  • Byggesaksgebyrer (plan- og bygningsloven)
  • Renovasjon (avfallsforskriften, M-258/2014)
  • Vann- og avløpssektoren i utvalgte Europeiske land (Norsk Vann, Rapport 246/2018)

Foredragsholdere: Øyvind Sunde, Frank Olstad og Steinar Vikingstad, alle BDO AS

Målgruppe: Alle medlemsbedrifter som leverer selvkosttjenester, revisorer og revisjonsselskapene.  

 • Når: Onsdag 22. januar kl. 10:00-16.00
 • Hvor: Oslo 
 • Pris: Kr. 3.000,- pr. pers inkludert lunsj.
 • Påmeldingsfrist: 18. desember 2019.

Påmelding er bindende. 
Avmelding skjer kostnadsfritt inntil 30 dager før møtedato.