Ny kommunelov - hva betyr det for kommunalt eide bedrifter?

Ny kommunelov - hva betyr det for kommunalt eide bedrifter?

KS Bedrift inviterer til kurs om ny kommunelov og hva den innebærer for kommunalt eide bedrifter. Kurset holdes i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, som er ansvarlig for kommuneloven. (Foto: Vebjorl).

På dette kurset vil du møte dyktige og engasjerte foredragsholdere som blant annet vil berøre følgende temaer:

 • Hva er de viktigste endringene for de kommunalt eide bedriftene? 
 • Hvilke endringer blir det for dagens § 27 selskaper og regionråd?
 • Når må endringene foretas?

Tid: 13. mars kl. 9.00-15.00

Pris: 2300 kr.

StedNationaltheatret konferansesenter KS Agenda, Haakon VIIs gate 9, Oslo

OBS! Dette kurset kan kombineres med kurs om arbeidsgivers styringsrett 12. mars.

 

PROGRAM

09.00 – 09.10               Velkommen v/KS Bedrift

09.10 – 10.00               Innledning v/KS Bedrift

 • Kort om ny kommunelov: Grunnstammen består, ny struktur og en del endringer
 • Overordnet om nye regler om interkommunalt samarbeid (kapitlene 17 – 21)
 • Lovlige selskapsformer for kommunene – valg av selskapsform

10.00 – 10.15               Pause

10.15 – 11.15               Delegering fra kommunen til egne selskaper og rettssubjekter v/advokat Kristian Brandt, Advokatfirmaet Hjort

 • Om regler og prinsipper for delegering av myndighet og oppgaver fra kommunen til selvstendige rettssubjekter, herunder til egne selskaper som IKS og AS. Ny regel i kommuneloven § 5-3. Innebærer den noe nytt? Forholdet til selskapsavtalen.

                                           Ny kommunelov – virkninger for IKS og kommunalt eide AS?  

 • Betydningen av ny kommunelov for IKS
 • Betydningen for kommunale og interkommunale AS
 • Selskapsavtale og vedtekter – medfører ny kommunelov andre/nye krav til innholdet?

11.15 – 12.15              Lunsj i kantinen

12.15 – 13.30              Kommunalt oppgavefellesskap og interkommunalt politisk råd v/seniorrådgiver Andres Huitfeldt i KMD

 • Omdanning av § 27-selskap til oppgavefellesskap eller regionråd – bakgrunn for nye regler
 • Kommunelovens regulering av de to modellene 
 • Valg av selskapsform – henger sammen med oppgavene?
 • Vurderingen av om virksomheten skal være eget rettssubjekt
 • Delegering av myndighet og oppgaver til oppgavefellesskapet eller rådet
 • Hvilke regler i kommuneloven gjelder for virksomheten: saksbehandling, møter, innsyn/offentlighet, taushetsplikt, mv.
 • Det rettslige forholdet mellom det politiske rådet eller representantskapet, daglig ledelse og ansatte i virksomheten
 • Samarbeidsavtalene – krav og innhold
 • Forholdet til reglene om offentlige anskaffelser
 • Om de juridiske forskjellene mellom et kommunalt oppgavefellesskap og IKS
 • Omdanningens virkninger for ansatte, økonomiske forpliktelser, osv.
 • Frister og registrering 

Det settes av ca. 30 min til spørsmål, diskusjon og erfaringsutveksling.

13.30 – 13.45               Pause

13.45 – 14.45               Nye regler om revisjon og selskapskontroll v/ Kirsti Torbjørnson, daglig leder for forvaltningsrevisjon i Telemark kommunerevisjon IKS.

 • Kontrollutvalgets ansvar og rolle overfor selskapene
 • Forvaltningsrevisjon av selskaper
 • Innsyn og undersøkelser i selskaper
 • Eierskapskontroll
 • Praktisk betydning av nye regler – hva må bedriftene være oppmerksomme på?

14.45 – 15.00               Spørsmål og diskusjon

15.00                             Avslutning