Behov for langsiktig og bærekraftig finansieringsløsning

KS Bedrift Avfall berømmer regjeringen for rask iverksettelse av tilskuddordningen for kasserte fritidsbåter. Vi mener likevel at regjeringen må iverksette mer robuste og langsiktige finansieringsløsninger, enn hva tilskudd over statsbudsjettet representerer.

Regjeringen ga tidligere i høst klarsignal om å gi et statlig tilskudd på kr. 1.000 til alle som leverer inn fritidsbåter opp til 15 meter. I tillegg skal staten dekke kostnadene mottak- og behandlingsanlegg har for å ta imot og behandle disse båtvrakene.

KS Bedrift etterlyser en mer rettferdig kostnadsfordeling for båtvrak

Vi mener det er avgjørende at:

  • det innføres avgift på nykjøp av båt

  • det innføres en registrerings- og betalingsplikt til et felles nasjonalt båtregister

  • båter som benyttes i næringsvirksomhet også omfattes

Dette vil gi en mer langsiktig og målrettet finansieringsmodell som kan leve videre uten årlige tilskudd over statsbudsjettet.

Denne modellen vil utgjøre en mer rettferdig fordeling av kostnader, slik at båt- og motorbåtprodusentene også må ta sin del av kostnaden når båtene blir kassert. I tillegg vil et slikt system finansiere en fremtidig ordning hvor registrerte båteiere kan innkassere pant når båtvrak leveres til et godkjent mottak, slik som panteordningen for biler fungerer i dag.

Ordningen bør også omfatte båter som benyttes til næringsvirksomhet. Mange kasserte fiskeskøyter ligger henslengt langs norskekysten. Det er ingen signaler om at regjeringen vurderer en mer langsiktig finansieringsløsning som også inkl. båter brukt i næringssammenheng.

Gratis levering bryter med prinsippet om at forurenser skal betale
KS Bedrift mener det er et problem at miljømyndighetene har forskriftsfestet kommunens plikt om gratis mottak av kassert fritidsbåter opptil 15 fot. Da legger de opp til å bryte med det viktige prinsippet om at «forurenser betaler». I tillegg går båtprodusenter og båtforhandlere klar av alt ansvar når båten en gang skal kasseres.

Kommuner i hele landet har allerede et stort press på å holde kostnadene på sine tjenester nede og at kommunale avgifter skal være rettferdig. Dersom det legges opp til gratis mottak også om tilskuddsordningen opphører, betyr det at alle kommunens innbyggere må betale for de få. At båteierne i tillegg skal få betalt for å levere kasserte fritidsbåter, vil forsterke denne urimeligheten. Det strider mot all rettferdighet, og det strider mot forurensningsloven § 34.

Regjeringen må utrede mer bærekraftige og rettferdige finansieringsløsninger som kan leve videre uten årlige tilskudd gjennom statsbudsjettet. I tillegg må næringsbåter inkluderes i fremtidige ordninger.


Kristine von Hanno, næringspolitisk rådgiver KS Bedrift Avfall