En grønn og fremtidsrettet havn

En mindre oljeavhengig økonomi og morgendagens arbeidsplasser er avhengige av gode og miljøvennlige transportløsninger.

Omstilling til morgendagens levebrød og en grønnere hverdag setter nye krav til logistikken fra leverandør til sluttbruker. Det er et kollektivt ansvar å tenke grønt for alle i kjeden fra selger til kunde.

Å sikre grønne forsyningskjeder er avgjørende for at vi skal klare å omstille oss til lavutslippssamfunnet, men vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt. Sjøveien, det miljøvennlige alternativet, ligger klart og må utnyttes der det er hensiktsmessig å sette godset på kjøl.  I Drammen realiseres mulighetene i sjøtransporten hver eneste dag.

Drammen Havn har hatt fokus på å utvikle fremtidsrettede havnetjenester som legger til rette for grønne forsyninger fra produksjon til marked. Med åpningen av et nytt jernbanespor helt inn på kaia seiler godset sømløst over fra sjø til bane. Et godt eksempel på vellykket havneutvikling som sikrer kostnadseffektivt samspill mellom de miljøvennlige transportalternativene.

Når transportalternativene utvikles helhetlig og samspillet fungerer vinner både miljø, næringslivet og lokal samfunnet. Og når sjøtransporten i tillegg er konkurransedyktig blir det grønne alternativet grønnere. En nylig publisert studie viser at norske havner er mer produktive enn de øvrige nordiske havnene og når havnene i tillegg har konkurransedyktige priser sammenlignet med andre skandinaviske land ligger forholdene til rette for å utnytte mulighetene som kommer sjøveis. 


Bernt Christoffer Aaby, næringspolitiskrådgiver i KS Bedrift Havn