Samferdselsministeren må rydde opp i havneavgiftene

KS Bedrift Havn forventer at Kystverket baserer seg på kunnskap når viktige vedtak fattes. I saken om havneavgiftene til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS synes dette dessverre å ikke være tilfelle.

Det virker som om det har gått prestisje i saken fra Kystverkets side og noe som er helt uakseptabelt. Anløpsavgiftene har vært vurdert på nytt flere ganger av et eksternt og anerkjent firma og disse støtter opp om Kristiansund og Nordmøre Havn IKS beregninger.

KS Bedrift Havn forventer nå at Samferdselsministeren vil rydde opp i uklarhetene. Det er viktig at det blir tatt en ny og uhildet gjennomgang og vi vil be om et møte for å gå gjennom den faglige dokumentasjonen som foreligger i saken.

Det er Kystverket som skal se til at anløpsavgiften tas inn på en korrekt måte i forhold til regelverket. I 2016 vurderte Kystverket anløpsavgiften til Kristiansund og Nordmøre havn IKS (KNH). Kystverket mener at KNH har tatt over 18 millioner kroner for mye i anløpsavgift.

KNH har fått sine regnskaper revidert uten spesielle anmerkninger og fant derfor denne konklusjonen svært overraskende og påklaget vedtaket. Kystverket opprettholdt konklusjonene og saken ligger nå på Samferdselsdepartementets bord. KNH har engasjert et av de fremste ekspertmiljøene på området, Evidan Momentum AS, som etter flere grundige gjennomganger støtter opp om KNH s beregninger. Det ser også ut som havna har beregnet for liten anløpsavgift i 2011 og 2012.

Denne saken er viktig fordi den vil statuere hvordan regelverket skal forstås og gi føringer for senere saker. Som havnenes talerør forventer KS Bedrift at Samferdselsministeren rydder opp i den usikkerhet som er oppstått etter Kystverkets vedtak.


Kjell-Olav Gammelsæter, direktør KS Bedrift Havn