Statsbudsjettet: Et forsiktig løft for det grønne skiftet

Regjeringens satsing på grønn infrastruktur kunne vært mer spenstig, sier administrerende direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa. Lokale samfunnsbedrifter over hele landet hadde ønsket seg et grønnere fotavtrykk. Våre medlemmer er en del av løsningen. 

I forslag til statsbudsjett 2016 går regjeringen inn for en styrking av Enova. Regjeringen vil skyte inn 14,25 mrd. kroner i Enovas Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging. Dette er en økning på 5 milliarder fra fjorårets budsjett.

- Den betydelige omstillingen som norsk økonomi står overfor, skaper behov for å etablere ny næring. Dette forsiktige løftet gir oss sjansen til å dreie vår produksjon mer i retning av en kretsløpsøkonomi. Det er en satsing på gjennomførbare tiltak som vil gi målbare og synlige resultater.

Det er også positivt at Enova nå skal fokusere på transport.

KS Bedrift organiserer over 500 samfunnsbedrifter over hele Norge og innen en rekke bransjer. Regjeringens satsing på Enova gjør at det vil komme nyttige midler til innovative prosjekter og ulike energikilder, gjerne i kombinasjon med ny teknologi.

 

- Samfunnsbedriftene som vi representerer kan gi et ordentlig løft for det grønne skiftet. Det vil innbyggerne nå merke på lokalt nivå. Det å få på plass infrastruktur som sikrer fornybart drivstoff i transportnæringen, er noe av kjernen i det grønne skiftet.Og våre medlemmer står klare til å gjøre en forskjell, sier Ravlo Rydsaa.

Regjeringens satsing kommer i kjølvannet av en svært viktig avklaring fra EØS-avtalens overvåkningsorgan, ESA. Nylig godkjente ESA at Enova kan gi støtte til utbygging av ladestasjoner for elbiler, landstrømanlegg for skip, fyllesteder for hydrogen og biodrivstoff og gassforsyning til skip.

- Det som er spesielt med våre medlemmer, er at de kommer fra mange viktige bransjer, spredt over hele landet, som vil bidra inn i det grønne skiftet. Det gjør at våre medlemmer kan se muligheter og arbeide mer på tvers – og det er jo ofte der de nye løsningene ligger, sier Ravlo Rydsaa.

EKSEMPLER HAVN Gjennom å tilrettelegge for at skip som ligger til kai kan få strøm fra land – såkalt landstrøm – som erstatning for fossilt brennstoff, kan havnene våre bidra til å redusere klimagassutslipp og skape renere luft i byene. Dette kan gi kutt i utslipp tilsvarende tusenvis av biler for hvert eneste skip som kobler seg på.

 

Det er også positivt at regjeringen foreslår å redusere elavgiften til 0,45 øre per kWh for elektrisk kraft som leveres fra land til skip i næringsvirksomhet. Dette vil øke lønnsomheten ved å bruke elektriske løsninger i forhold til bruk av olje.

 

EKSEMPLER AVFALL Våre avfallsmedlemmer gjør allerede en betydelig innsats ved å gjenvinne ressursene i avfallet. Nå får de i større grad muligheten til å benytte innovativ teknologi til blant annet å skape biogass og fjernvarme som kan erstatte fossilt drivstoff.

 

Regjeringen må likevel bidra med mer til produksjon og markedsutvikling for biogass og biodiesel. Avfallsbedriftene er klare til i mye større grad å kunne bidra til produksjon av biogass og biodiesel fra slam og matavfall, noe som er et satsingsområde for å redusere utslipp fra transportsektoren.

 

EKSEMPLER ENERGI Våre energimedlemmer leverer ren, norsk vannkraft som kan erstatte fossilt brensel. Her vil det nå åpne seg muligheter for nye og innovative prosjekter, som for eksempel energilagring, datasentre, landstrøm og mer IT-baserte strømnett.

 

KS Bedrift er den ledende organisasjonen for kommunalt eide bedrifter. Se mer om KS Bedrift