Vi trenger dagens havner for å øke sjøtransporten

Pressemelding 04.09.2015

 

Fremtidens godstransport:

 - «Godstransportanalysen» knuser myten om at færre havner vil gi mer sjøtransport, sier Pia Farstad von Hall, fagleder for KS Bedrift Havn.

 

-Vi trenger de havnene vi har for å sikre at godset tar sjøveien, legger Farstad von Hall til.

 

-Havnene har en sentral rolle i å fremme sjøtransporten og kan være viktige pådrivere for grønn kystfart, understreker Farstad von Hall.

 

«Godstransportanalysen» ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag, hos KS Bedrifts medlem Drammen havn. Flere miljøer har ment at færre havner vil gi større muligheter for å overføre gods fra vei til sjø. Gjerne begrunnet med at større volumer vil senke prisene på godstransport på sjøen. Godsanalysen viser at dette er feil. Bildet er mer komplekst. Analysen viser at dagens mange havner bidrar vesentlig til regional utvikling og sikrer sjøtransportens markedsandeler. Derfor må vi sikre effektiv sjøverts- og landverts tilknytning til havnene som er gode på godstransport. Det vil styrke sjøtransporten.

 

Vekst i godstransporten over havnene
Fra 2009 har godsmengden over havnene økt med 8 millioner tonn per år. Samtidig kan havnene ta mer. Analysen viser at 5 til 7 millioner tonn gods kan overføres fra vei til sjø eller jernbane. Dette godset er det viktig å overføre, men det er nødvendig å ta en diskusjon om hvilke virkemidler som bidrar til dette, samtidig som vi ikke undergraver annen transport som er viktig for næringslivet.

 

Havnene er sentrale i det grønne transportskiftet
Skip utfører allerede mesteparten av transportarbeidet i Norge, og mellom Norge og utlandet. Dette må vi ta vare på. Vi må også sikre at sjøtransporten fremover er mest mulig miljøvennlig. Havnene er sentrale i dette utviklingsarbeidet.

 

Ved overgang til mer miljøvennlig energi som batteri og LNG, vil havnene spille en stor rolle ved å tilrettelegge infrastruktur for skip som benytter denne teknologien. I tillegg arbeider havnene med å tilrettelegge for landstrøm der det er hensiktsmessig.

 

Arealer er viktig for fremtidens havner
Analysen viser at etablering av havneterminaler, særlig de bynære, møter større arealkonflikter og begrensninger enn tilsvarende for vei. - Mange havner jobber godt med tilrettelegging for lokalt og regionalt næringsliv, og tilgang på gode arealer er svært viktig for at havnen skal kunne utvikle tilbudet i fremtiden, sier Farstad von Hall i KS Bedrift Havn.  Det er viktig at eierkommunene til havnene tar dette på alvor.

 

Samferdselsdepartementets pressemelding finner du her

 

KS Bedrift Havn organiserer de offentlige havnene. Her finner du mer om KS Bedrift.

 

Pressemeldinger og innlegg i media